Συμπεράσματα και γνώμες καθηγητών από την περιφέρεια της Βόρειας Muntenia, οι οποίοι συμμετείχαν στις δραστηριότητες του 3ου παραδοτέου του έργου «MYSS».

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού από την περιφέρεια της Βόρειας Muntenia στις δραστηριότητες του 3ου παραδοτέου του έργου «MYSS» με την ολοκλήρωση ενός ενημερωτικού ερωτηματολογίου, που συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες του έργου, ανέδειξε το γεγονός πως η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας «MYSS», στοχεύει πρωτίστως σε εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν στην απόκτηση καλύτερης γνώσης από διάφορα πεδία, στην δημιουργία ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σκέψης σε ειδικά σχολικά μαθήματα, αλλά και διεπιστημονικά, στο μοντέλο συμπεριφορών και στάσεων των πολιτών της κοινωνίας της γνώσης. Στενά συνδεδεμένο με τις ψηφιακές ικανότητες, το σχέδιο διαδικτυακής μάθησης που αναπτύχθηκε από το MYSS, καλύπτει μια αναπτυσσόμενη πραγματικότητα στην διασταύρωση παιδαγωγικής και τεχνολογικών δημιουργημάτων. Με το MYSS, καταλαβαίνουμε σε μια ευρύτερη έννοια, την ολότητα των εκπαιδευτικών καταστάσεων με σημαντικό συστατικό ICT (Πληροφορία, Επικοινωνία, Τεχνολογία), το οποίο χρησιμοποιεί πλήρως τις ψηφιακές ικανότητες εντός του διδακτικού πλάνου. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή των δεξιοτήτων ICT μέσω της πλατφόρμας MYSS στις διδακτικές πολιτικές στοχεύει στην διέγερση και ένταση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα (καθηγητής-μαθητής, μαθητής-μαθητής, μαθητής-κοινότητα-κοινωνία). Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα, συμπέραναν πως η διαδικτυακή μάθηση που προωθήθηκε μέσω της πλατφόρμας MYSS, δεν θέλουν να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά να δυναμώσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, η διαδικτυακή μάθηση έχει υιοθετηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα σαν μια ενναλακτική λύση της παραδοσιακής εκπαίδευσης που μπορεί να συμπληρώσει την διδακτική ικανότητα στο σχολείο, αλλά δεν μπορεί να την αντικαταστήσει και αυτό είναι επίσης το νόημα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MYSS. Αυτού του είδους πλατφόρμα προορίζεται για ενεργή μάθηση από την πλευρά των μαθητών, εάν αναλογιστούμε πως οι τρέχουσες γενεές είναι συνηθισμένες να δουλεύουν με υπολογιστές από μικρή ηλικία. Ως καθηγητές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ικανότητα των μαθητών προκειμένου να τους κάνουμε να χρησιμοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο εποικοδομητικά, με δραστηριότητες ειδικές στο κάθε μάθημα ή περιοχή υλικού.
Ως πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MYSS σε σύγκριση με το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα που αναφέρθηκε από τους καθηγητές της Βόρειας Muntenia θα ήταν διάφορες παιδαγωγικές μέθοδοι – τα μαθήματα του MYSS βασίζονται σε διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους, διότι φτάσαμε στο συμπέρασμα πως, γενικά, ένα διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό συγκρατείται στο 80% μέσω ακοής, όρασης και διαδραστικότητας. Η εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (κάθε μαθητής έχει τον δικό του ρυθμό και το δικό του στυλ αφομοίωσης), η ολοκλήρωση των μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά και επανειλημμένα, επωφελούμενη από γρήγορο και μόνιμο σχολιασμό. Ανάμεσα στα μειονεκτήματα αναφέρουν το γεγονός πως οι ενότητες του MYSS προϋποθέτουν εμπειρία στον τομέα της χρήσης υπολογιστών – μεγάλα κόστη δημιουργίας και συντήρησης.
Συμπερασματικά, η συμμετοχή των καθηγητών στο 3ο παραδοτέο συμπεριέλαβε και το γεγονός πως το MYSS προσφέρει ευκαιρίες μάθησης, εκπαίδευσης και προγράμματα με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία αρέσουν και στους μαθητές. Επίσης, τα μαθήματα του MYSS είναι εύκολα προσβάσιμα και παρακινούν την συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.