Νέα.

Σχέδιο MYSS: κάποια άμεση ανατροφοδότηση από τις εμπειρίες των Ρουμάνων εκπαιδευτικών στην περιοχή της Νότιας Μουντένιας

Τα τελευταία δύο χρόνια, με την έναρξη της πανδημίας Covid-19, η σχολική εκπαίδευση έχει επηρεαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκπαίδευση στη Ρουμανία προσπάθησε να αντισταθεί,

Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μαθήματος MYSS για εκπαιδευτικούς σχετικά με την ηλεκτρονική διδασκαλία

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του προγράμματος MYSS ένωσαν τις προσπάθειές τους για να σχεδιάσουν ένα λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων για εκπαιδευτικούς. Το ηλεκτρονικό μάθημα βασίζεται