Νέα.

Σχέδιο MYSS: κάποια άμεση ανατροφοδότηση από τις εμπειρίες των Ρουμάνων εκπαιδευτικών στην περιοχή της Νότιας Μουντένιας

Τα τελευταία δύο χρόνια, με την έναρξη της πανδημίας Covid-19, η σχολική εκπαίδευση έχει επηρεαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκπαίδευση στη Ρουμανία προσπάθησε να αντισταθεί,