Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MY Smart School για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MY Smart School για εκπαιδευτικούς και μαθητές αποτελεί τον ψηφιακό πυρήνα του έργου.

Από την αρχή του έργου, στόχος ήταν η υλοποίηση μιας φιλικής προς το χρήστη και πολυλειτουργικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού των χρηστών της. Η πλατφόρμα MYSS αποτελείται από ένα περιβάλλον προσβάσιμο τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, ικανό να αναδημιουργήσει την ίδια άνεση με αυτή των παραδοσιακών αιθουσών διδασκαλίας, παρά τη χρήση της για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναλύθηκε μια πληθώρα ηλεκτρονικών πλατφορμών προκειμένου να κατανοηθούν οι τρέχουσες ψηφιακές προκλήσεις και η προστιθέμενη αξία που θα παρασχεθεί στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέσω της νέας πλατφόρμας MYSS.

Μετά από αυτή την προκαταρκτική φάση, δημιουργήθηκαν 105 προκαθορισμένα και προσαρμόσιμα γραφικά πρότυπα μαζί με διάφορες λειτουργίες, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, μεταφόρτωση βίντεο και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, διάφορα είδη κουίζ και αναθέσεις εργασιών, ενώ δόθηκαν τεχνικές οδηγίες τόσο με τη μορφή εγχειριδίου οδηγιών χρήσης όσο και με τη μορφή βίντεο-διδασκαλιών που περιέχονται στην  πλατφόρμα, ώστε να διευκολύνεται η χρήση της ανεξάρτητα από το διδασκόμενο μάθημα και τη βαθμίδα εκπαίδευσης των μαθητών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή υλικού σύγχρονα ή/και ασύγχρονα. Η νέα μας πλατφόρμα MYSS αποτελείται από δύο τομείς:

  1. Περιοχή κατάρτισης: σχεδιασμένη για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου α) να ενισχύσουν τις μεθοδολογικές τους ικανότητες παρακολουθώντας ηλεκτρονικά μαθήματα – αποτελούμενα από 4 ενότητες και 8 μέρη- σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού αποτελεσματικών μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και β) να ενδυναμώσουν τις ψηφιακές τους γνώσεις παρακολουθώντας σύντομες βίντεο-διδασκαλίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες αξιοποίησης της πλατφόρμας.
  2. Περιοχή διδασκαλίας: σχεδιασμένη για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, καθώς και για τη σύνδεση εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις κλασικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στα καινοτόμα εργαλεία MYSS, μεταξύ των οποίων γραφικά πρότυπα που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό όπως κουίζ, νοητικούς χάρτες, σχέδια μαθήματος και πιστοποιήσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα ψηφιακά εργαλεία της αναπτύχθηκαν στα αγγλικά, μεταφράστηκαν σε 3 γλώσσες (Iταλικά, Eλληνικά, Ρουμανικά) και δοκιμάστηκαν από 58 εκπαιδευτικούς και 109 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες εταίρους. Η τελευταία πιλοτική δοκιμή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθοδήγησαν τη VITECO – που ηγήθηκε της υλοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στις τεχνικές βελτιώσεις και τις βελτιώσεις του περιεχομένου του ψηφιακού εργαλείου.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που έγιναν είναι οι εξής:

– Εμπλουτισμός των κατευθυντήριων γραμμών και των βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών οδηγιών

– Βελτίωση των γραφικών της πλατφόρμας και των οδηγιών χρήσης για τους εκπαιδευτικούς με βελτιωμένη οργάνωση της δημιουργίας μαθημάτων

– Αύξηση του μεγέθους διαφόρων ειδών αρχείων που μπορούν να μεταφορτωθούν, ιδίως των βίντεο

-Συμπερίληψη νέων τύπων κουίζ συμπλήρωσης

-Βελτίωση των λειτουργιών αυτόματης αποθήκευσης

– Αναθεώρηση και βελτίωση των μεταφράσεων στα Iταλικά, Eλληνικά και Ρουμανικά

– Δυνατότητα οργάνωσης online συναντήσεων με μαθητές ή ομάδες εργασίας μέσω του Zoom

– Βελτιστοποίηση της προβολής μέσω κινητών τηλεφώνων.

Το έργο και η κοινοπραξία γεννήθηκαν με συγκεκριμένο σκοπό και επιθυμία να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στο να ξεπεράσουν τη δύσκολη περίοδο που απορρέει από την πανδημία του Covid-19, παρέχοντάς τους κύρια εργαλεία και πόρους, ικανούς να εξασφαλίσουν μια ομαλή και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η εύχρηστη, καινοτόμος και πολυλειτουργική ηλεκτρονική πλατφόρμα MY Smart School, η οποία θα βελτιώνεται διαρκώς σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.