Εθνικές αναφορές για την ανάλυση των αναγκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ως μέρος των IO1 MYSS εξ αποστάσεως μαθημάτων για εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση των αναγκών ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα πορίσματα μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

  • Για να βελτιωθεί η παράδοση των ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι σημαντικό να βελτιωθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο και ο εξοπλισμός των μαθητών με τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία ώστε να παρακολουθούν αποτελεσματικά τα μαθήματα.
  • Είναι ουσιαστικό να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι στη χρήση εξ αποστάσεως πλατφόρμας και εκπαιδευτικών εφαρμογών παρέχοντάς τους επιμορφωτικά μαθήματα για ψηφιακές δεξιότητες και διαδραστικό υλικό.
  • Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί παιδαγωγική και ψυχολογική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς με στόχο να αυξηθεί η διάδραση, ο διάλογος με τους μαθητές και η ενσυναίσθηση. Συνιστάται να αυξηθεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων για την προσωπική ή ομαδική επικοινωνία.
  • Υπάρχει η ανάγκη να αυξηθεί η συγκέντρωση των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την εφαρμογή μεθοδολογιών όπως η ανεστραμμένη τάξη, ο καταιγισμός ιδεών, η χρήση βίντεο και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
  • Τα ψηφιακά εργαλεία ή οι πλατφόρμες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να προγραμματίζονται έτσι ώστε να παρέχουν γρήγορη ανατροφοδότηση στην περίπτωση προβλημάτων.

• Στη βάση της αποτελεσματικότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται η εφαρμογή νέων και ευέλικτων μεθοδολογιών, νέων μαθησιακών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στον τύπο μαθητή, καινοτόμων διαδραστικών μεθόδων για την αύξηση των κινήτρων των μαθητών, καθώς και η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών .

Εν ολίγοις, προκύπτει πώς η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να ενισχύσει και να επιταχύνει τη διδασκαλία, η συνειδητή χρήση ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να αλλάξουν τη μεθοδολογία, το λεξιλόγιο και τα εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν πηγή πλούτου για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα αποτελέσματα των εθνικών αναλύσεων Ιταλίας, Ελλάδας και Ρουμανίας είναι διαθέσιμα για λήψη.