Αποτελέσματα.

IO1: MYSS διαδικτυακά

μαθήματα για εκπαιδευτικούς

ΜΕΡΟΣ 1

Εισαγωγή και εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων

ΜΕΡΟΣ 2

Σύνθεση γνώσης και συνεργατική μάθηση

ΜΕΡΟΣ 3

Πρακτική προσέγγιση στη διδασκαλία με βίντεο

ΜΕΡΟΣ 4

Ανάλυση των αναγκών του 21ου αιώνα

ΜΕΡΟΣ 5

Προσαρμογή υλικού στη διαδικτυακή διδασκαλία

ΜΕΡΟΣ 6

Κίνητρα και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών

ΜΕΡΟΣ 7

Τεχνική υποστήριξη, συμμετοχή στην εργασία, τήρηση προθεσμιών, διασφάλιση εγγυημένων υποδομών ITC

IO2: Διαδικτυακή

πλατφόρμα MYSS

IO3: Ημερολόγια και

συστάσεις εκπαιδευτικών

Λήψη σε άλλη γλώσσα